Drugi Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica

Na osnovu  rešenja  Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2021 – 65  od  14.04.2021. godine o imenovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala, na teritoriji  Gradske opštine Novi Beograd ( u daljem tekstu: Komisija)  i člana 9. stav 3. Pravilnika o radu Komisije,  usvojenog 19.04.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi  Ugovora o  saradnji zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i  Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština),   Komisija  objavljuje dana 21.07.2021. godine

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NA TERITORIJI  GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

          Predmet javnog poziva je  dodela  2 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica  sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Pomoć) u vrednosti od minimum 200.000,00 dinara do maksimum 600.000,00 dinara.

 1. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA
 1. izbeglički status i to:

-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije

(NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

 1. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji GO;
 2. da je predmetna nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini Podnosioca prijave ili u susvojini ili zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 3. da je predmetna nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
 1. da je predmetna nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da predmetna nepokretnost ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim predmetne nepokretnosti
 4. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji, a kojim su rešili ili su mogli da reše svoje stambene potrebe, osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;
 6. da nisu korisnici programa stambenog zbrinjavanja u procesu povratka u državu porekla kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 7. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 8. da se predmetna nepokretnost nalazi na teritoriji Grada Beograda.

Predmetna nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili fotokopiju rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
 • Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
 • Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

−  za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

−  za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla), odnosno potvrda nadležne službe; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju; ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju potrebno je dostaviti dokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu od strane nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji);
 • Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju predmetne nepokretnosti dostaviti najkasnije do donošenja Odluke, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.

Dokazi se podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored navedenih dokaza, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava mogu biti predmet provere od strane Komisije.

 1. PODNOŠENJE ZAHTEVA

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 28. 07. 2021. godine.

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog  poziva  Komisija ne razmatra, već iste rešenjem  odbacuje.

Podnosioci prijava, obrasce za  prijavljivanje i obrasce izjava  mogu preuzeti sa info pulta u  GO Novi Beograd.

Dokumenta, uz prijavni obrazac dostavljaju se  u fotokopiji, a originalna na zahtev Komisije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice  opštinske uprave  ili poštom na adresu.

Gradska opština Novi Beograd

„Komisija za dodelu pomoći izbeglicama “

Bulevar Mihajla Pupina 167

11070 Novi Beograd

Sve informacije o konkursu možete  dobiti na tel. 011/3106-814 ili

na mobilne telefone 069/8808-517 i 069/8808-647

Tagovi

Pročitajte još: