Gradi se novi kompleks na Novom Beogradu: Biće pravi „grad u gradu“ sa kulom od 160 metara

Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske (sada Egipatske) II faza na Novom Beogradu, prostora na kome se nalazi nekadašnja IMT fabrika.

Ovde će nići kompleks Green Line, čiji je investitor ABL Solvent, dok je biro Zap bio zadužen za arhitektonsko-urbanistički projekat, piše eKapija.

Prostor je podeljen na: saobraćajnice, površine za infrastrukturne objekte i komplekse, zelene površine, površine za objekte i komplekse javnih službi, mešovite gradske centre i površine za komercijalne sadržaje. Predviđeno je šest blokova.

Kako je prenela Gradnja, arhitekte su odlučile da uže, ali više objekte (do 64 metara), postave po obodu i po unutrašnjoj zoni blokova. Duži, ali niži objekti (do 32 metra) pozicionirani su tako da formiraju unutrašnja dvorišta, koja imaju ulogu parkovskih mikrocelina, a međusobno su povezani manjim prolazima.

Blok 3 ima tri manje poslovne kule koje su visine između 112 i 120 metara, blok 4, koji gleda na ulicu Jurija Gagarina, glavnu poslovnu kulu, visine do 160 metara.

„Landmark“ prostora je zeleni koridor, koji se u dužini od 800 metara proteže od Egipatske ulice do ulice Jurija Gagarina.

Kako je navedeno u dokumentaciji, ukupna površina u obuhvatu plana iznosi oko 36 hektara. Prostor je predviđen za gradnju 5.000 stanova za 13.500 stanovnika. Planirano je 3.500 zaposlenih. BRGP stanovanja iznosi 587.000 metara kvadratnih, a komercijalnih sadržaja 45.000 metara kvadratnih.

Mešoviti gradski centri
Mešoviti gradski centri podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem. U prizemlju planiranih objekata nije dozvoljeno stanovanje.

Na svakoj građevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja jednog objekta sa više lamela. Visina venca iznosi od 16 metara do 64 metara.

Objekat je prema položaju na parceli: slobodnostojeći na GP-8, jednostrano uzidan na GP-1, GP-2, GP-4, GP-5, GP-6 i GP-7 i dvostrano uzidan na GP-3.

U okviru kompatibilnih namena, planirane su tri lokacije depandansa predškolske ustanove.

Komercijalni sadržaji
Komercijalni sadržaji su poslovni kompleksi, trgovina na malo (robne kuće, supermarketi, prodavnice prehrambene, neprehrambene, specijalizovane i mešovite robe, trgovinski centri, diskontni centri), poslovanje (poslovne i finansijske institucije, predstavništva, privredna društva i agencije za pružanje poslovnih, intelektualnih, informatičkih i drugih, ugostiteljstvo i turizam (moteli, hoteli, pansioni, hosteli, restorani, kafei, turističke agencije), komercijalni vidovi sportskih, rekreativnih aktivnosti, zabave, izložbeno – prodajni prostori (saloni automobila, prodaja nameštaja).

Na svakoj građevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja jednog objekata.

Maksimalna visina venca kreće se od 16 metara do 160 metara.

Objekat je prema položaju na parceli: slobodnostojeći na GP-12, jednostrano uzidan na GP-9, GP-11 i dvostrano uzidan na GP-10.

Javne službe
Za ukupni broj stanovnika oko 13.500 na teritoriji Plana očekuje se oko 992 dece predškolskog uzrasta.

Planirane su dve lokacije za objekte predškolskih ustanova maksimalnog kapaciteta 270 korisnika u blokovima 2 i 4, kao i tri depandansa predškolskih ustanova u blokovima 3 i 4.

Ukupan planirani kapacitet predškolskih ustanova u obuhvatu Plana iznosi 780 dece, dok će preostala deca predškolskog uzrasta biti smeštena u okviru objekata predškolskih ustanova planiranih Planom detaljne regulacije područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske (IMT), gradska opština Novi Beograd – I faza, u kome je ostavljena rezerva u planiranim kapacitetima za 155 dece predškolskog uzrasta.

Očekuje se oko 1.234 dece školskog uzrasta. Planirana je jedna lokacija za objekte osnovne škole kapaciteta 1.200 učenika u bloku 3, sa radom u jednoj smeni (40 odeljenja).

U okviru granice predmetnog Plana u bloku 1 planira se ustanova u kojoj će biti organizovane delatnosti ustanove socijalne zaštite – Gradskog centra za socijalni rad – odeljenje Novi Beograd i klub za odrasla i stara lica.

Ustanova kulture
Na prostoru je planirana i ustanova kulture – polifunkcionalni kulturno-obrazovni centar koji će činiti biblioteka sa čitaonicom (minimalne površine 300 metara kvadratnih, minimalnog broja mesta 40 i minimalnog broja mesta za internet čitaonicu 20); višenamenska sala sa scenskim prostorom prilagodljivim različitim dešavanjima (muzika, ples, film, teatar, itd.); prostori za tematski različite radionice i učionice (likovna i primenjena umetnost, galerije, učionice – kursevi jezika i kompjutera, ateljei, depoi, ostave za tehniku i opremu) i prostor za kafe-galeriju.

U cilju ekonomske održivosti, deo objekta moguće je koristiti u komercijalne svrhe, kompatibilne sa osnovnom namenom: ugostiteljski sadržaji, prodajne galerije, knjižare, antikvarnice, prodavnice umetničkih predmeta, slikarskog i drugog umetničkog materijala i slično.

Saobraćajnice
Granicom Plana obuhvaćene su Egipatska ulica i Ulica Jurija Gagarina, obe u rangu magistrale. Ostale saobraćajnice unutar granice Plana čine deo sekundarne ulične mreže i služe za pristup planiranim sadržajima. Planirane su nove saobraćajnice.

Postojeće biciklističke staze u ulicama Omladinskih brigada, Tošin bunar, Egipatska i Jurija Gagarina se zadržavaju i prilagođavaju planiranom rešenju.

Predviđeno je zadržavanje postojećih trasa autobuskih i tramvajskih linija koje saobraćaju ulicama Egipatska i Jurija Gagarina, kao i uvođenje autobuskih linija ulicama: Japanska, Evropska, Nova 1 i Nova 2.

Metro linija 3 prolazi kroz obuhvat ovog plana.

U okviru granice Plana planirano je parkiranje u okviru regulacije sledećih saobraćajnica: Egipatska ulica – 19 PM, Nova 1 – 153 PM, Japanska – 19 PM, Nova 2 – 72 PM, Nova 3 – 46 PM i Nova 4 – 44 PM. Parkiranje je predviđeno i u garažama objekata.

Zelene površine
U zoni planiranih saobraćajnica formirani su linearni elementi zelenila – drvoredi i travne baštice koji imaju ulogu lokalnih koridora zelene infrastrukture.

Planirana je zasena parking prostora drvorednim sadnicama.

Predviđen je i park u bloku 6, orijentacione površine od 7.020 metara kvadratnih, kao i zelena površina u delu otvorenog stambenog bloka 64, koji je oivičen ulicama Gandijevom, Japanskom i Novom 1, površine oko 4.000 metara kvadratnih.

Javni uvid traje do 3. jula, a obrađivač PDR-a je Urbanistički zavod Beograd.

Tagovi

Pročitajte još: