HUMANITARNA AKCIJA OPŠTINE NOVI BEOGRAD „KROV 2022“ ZA POMOĆ USLOVA STANOVANJA IZBEGLIM LICIMA

Javni poziv za dodelu sredstava za rešavanje stambenih potreba odnosno poboljšanje uslova stanovanja porodice izbeglog ili interno raseljenog lica, kroz dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom, u okviru humanitarne akcije „Krov 2022“.

Na osnovu rešenja Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2022-188 od 14.12.2022. godine o obrazovanju Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija) za pomoć u rešavanju stambenih potreba porodica izbeglih ili interno raseljenih lica, za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, u vezi sa Ugovorom o saradnji zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština), u okviru humanitarne akcije „KROV 2022“, Komisija dana 20.12.2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA ODNOSNO POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA PORODICE IZBEGLOG ILI INTERNO RASELjENOG LICA, KROZ DODELU POMOĆI PRI KUPOVINI SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE „KROV 2022“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je kupovina 1 seoske kuće sa okućnicom, namenjena rešavanju stambenih potreba odnosno poboljšanju uslova stanovanja porodice izbeglog ili interno raseljenog lica sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Pomoć) u vrednosti od 1.332.718,00 dinara (slovima: jedan milion tri stotine trideset dve hiljade sedam stotina osamnaest dinara) po porodičnom domaćinstvu korisnika.

 

USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

da ima izbeglički status/rešenje o ukidanju/prestanku statusa, odnosno da je registrovan kao interno raseljeno lice i poseduje legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za podnosioca zahteva);
da su smešteni u neadekvatnom privatnom smeštaju;
da ima državljanstvo Republike Srbije/podnet zahtev za prijem u državljanstvo;
da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom mogu da reši svoje stambene potrebe;
da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, od sticanja statusa izbeglice, nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe, odnosno da interno raseljena lica nisu zamenila, obnovila ili otuđila nepokretnost na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a kojom su mogla da reše svoje stambeno pitanje;
da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, a interno raseljeno lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van teritorije AP Kosovo i Metohija ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;
da nemaju prihode kojima bi mogla da reše svoje stambene potrebe;
da izbeglice nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili povratka, a da interno raseljena lica nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja u Republici Srbiji ili stambenog zbrinjavanja u procesu povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje (odnosi se na izbeglice);
da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva;
da seoska kuća za koju podnosilac Prijave podnosi Prijavu na Javni poziv
ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;

da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv
upisana u katastru nepokretnosti kao:

– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

– nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola

– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

– da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 12) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o izboru korisnika (u daljem tekstu: Odluka).

da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nevedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz popunjen obrazac Prijave za dodelu Pomoći, Podnosilac prijave za sebe i za ostale članove porodičnog domaćinstva, dostavlja sledeće dokaze:

1) fotokopiju izbegličke legitimacije/rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

2) fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);

3) fotokopiju lične karte, očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva starosti 16 i više godina;

4) dokaz o stambenoj situaciji podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

5) za porodično domaćinstvo izbeglice: izjavu overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva:

– ne poseduju nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;

– od sticanja statusa izbeglice nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe;

– nisu ušli u posed svoje obnovljene/neoštećene imovine ili ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;

– da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili povratka, kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe i

– nisu povratnici iz migracije u treće zemlje (odnosi se na izbeglice);

6) za porodično domaćinstvo interno raseljenog lica – izjavu overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva:

– nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje;

– ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van teritorije AP Kosova i Metohija ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;

– nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja u Republici Srbiji ili stambenog zbrinjavanja u procesu povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje;

7) dokaz o prihodima (u prosek primanja ne ulaze sredstva dobijena po osnovu dečjeg dodatka, tuđe nege i pomoći i telesnog oštećenja):

– uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – izjava overena kod nadležnog organa da je nezaposleno i da nema primanja,

– potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv za zaposlene članove;

– ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva za dodelu Pomoći ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležnog organa izjava overena kod nadležnog organa da ne ostvaruje primanja po osnovu penzije ni u Republici Srbiji, ni u zemlji porekla.

8) dokaz o školovanju – potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;

9) dokaz o zdravstvenom stanju – izveštaj lekara i/ili rešenje za dokazivanje trudnoće, invalidnosti ili bolesti;

10) za dokazivanje srodstva – izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje činjenica srodstva;

11) za ženu nosioca porodičnog domaćinstva i samohranog roditelja, prilaže se potvrda o smrti bračnog/izvod iz MKU; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje overenu izjavu kod nadležnog organa da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

12) žrtve seksualnog/porodičnog nasilja – odluku nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad;

13) Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);

14) Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist podnosioca prijave;

15) Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom – list nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu seosku kuću;

16) Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);

17) Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);

18) Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje i

19) Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Za dokazivanje uslovnosti ponuđene nepokretnosti za život i stanovanje, kao i cene predmetne nepokretnosti, opis i stručno mišljenje daje stručna služba Opštine.

PODNOŠENjE ZAHTEVA
Rok za podnošenje prijava je 30. JANUAR 2023. godine.

 

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva Komisija ne razmatra, već iste Rešenjem odbacuje.

Podnosioci prijava obrasce za prijavljivanje mogu preuzeti na šalteru br.11 GO Novi Beograd.

Dokumenta, uz prijavni obrazac dostavljaju se u fotokopiji, a originalna na zahtev Komisije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Uprave GO Novi Beograd ili poštom na adresu.

 

Gradska opština Novi Beograd

Povereništvo za izbeglice

„Komisija za izbor korisnika“

Bulevar Mihaila Pupina 167

11070 Novi Beograd

 

 

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 011/3106-814 ili 011/3106-706

Tagovi

Pročitajte još: