Javni poziv opštine Novi Beograd za dodelu pomoći povratnicima za kupovinu kuće

Na osnovu stava I Rešenja predsednika Gradske opštine Novi Beograd br. XII-020-1/2023-70 od 09.05.2023 godine o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika) i člana 7. stav 1. tačka 1) Pravilnika o radu Komisije broj: II-404-1/A1/2023 od 16.05.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština), zavedenog kod Komesarijata za izbeglice i migracije pod brojem 9-9/345 od 25.04.2023. godine, a kod Opštine pod brojem X Br. 020-127 od 25.04.2023. godine, Komisija za izbor korisnika dana 17.05.2023. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koji žive na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd, za dodelu pomoći za kupovinu 1 (jedne) seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za poboljšanje njihovih uslova stanovanja

I Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodela pomoći povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koji žive na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd, za kupovinu 1 (jedne) seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene poboljšanju njihovih uslova stanovanja (u daljem tekstu: Pomoć).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, pri čemu maksimalni iznos sredstava po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd, iznosi 1.509.641,85 dinara.

Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju u maksimalnom iznosu do 50% od iznosa navedenog u prethodnom stavu, a koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.

 

II Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

da je Podnosilac prijave evidentiran kao povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU ili
da Podnosilac prijave poseduje dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili poseduje dokumentaciju kojom dokazuje dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU;
da Podnosilac prijave, u momentu objavljivanja Javnog poziva, ima prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva, na teritoriji Republike Srbije;
da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, kao i da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;
da seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
da je seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili
da je predmetna seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.
Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 8) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji (u daljem tekstu: Odluka) i

da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

III Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
2.1 porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

2.2 porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

Broj maloletne dece ili dece u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
3.1 domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

3.2 domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

3.3 domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
Stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
5.1 porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

5.2 porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
6.1 porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

6.2 porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
7.1 po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova

– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

7.2 po osnovu telesnog oštećenja podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za telesno oštećenje od 100% – 20 bodova;

– za telesno oštećenje od 90% – 15 bodova i – za telesno oštećenje od 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva sa telesnim oštećenjem ili gubitkom radne sposobnosti.

Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: podnosilac zahteva ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.
Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 7) podtač. (7.1) i (7.2) ovog člana.

Ukoliko se podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.

Registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova.
Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

Ukoliko dva ili više Podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji:

1) ima veći broj maloletne dece;

2) ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;

3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;

4) duže boravi na području Opštine i

5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Javni poziv, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
Dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili dokumentaciju kojom dokazuje dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU;
Fotokopiju lične karte, očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;
za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru – potvrda nadležne službe opštine/grada da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;
Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje; da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti;
Dokaz o prihodima:
Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode; potvrda/listing RF PiO;
Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina -dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 7. ovog stava (dokazi o prihodima);
dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
potvrda o smrti bračnog druga;
rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
Overenu izjavu vlasnika seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave;
List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu seosku kuću odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju;
Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
Ukoliko se radi o seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one Podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);
Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje odnosno odgovarajućeu nepokretnost namenjene stanovanju;
Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
Izjava Podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva za dostavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti (navedenu izjavu nije potrebno overaviti).
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

Navodi iz izjava predviđenih stavom 1. ovog dela, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva obveznici poreza na imovinu; informaciju da li se lice nalazi u evidenciji povratnika po osnovu sporazuma o readmisija Komesarijata za izbeglice i migracije; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, za potrebe postupka u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), pribaviće po službenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonimičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

 

V Podnošenje prijava

Zainteresovana lica podnose prijavu na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Gradske opštine Novi Beograd, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog oglašavanja

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Uprave gradske opštine Novi Beograd, ili poštom na adresu:

 

Gradska opština Novi Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 167

11070 Novi Beograd

(Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje)

 

sa napomenom:

„Za Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje“

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 15.06.2023. godine.

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva Komisija ne razmatra, već iste rešenjem odbacuje kao neblagovremene.

Podnosioci prijava obrasce za prijavljivanje mogu preuzeti na info pultu GO Novi Beograd.

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 011 3106-814

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE

 

Na osnovu člana 5. stav 3. Ugovora o saradnji, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština), zavedenog Opštini pod br. H-020-127 od 25. aprila 2023. godine, zavedenog u Komesarijatu za izbeglice i migracije pod br. 9-9/345 od 25. aprila 2023. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika koju je formirao predsednik Opštine (br. XII-020-1/2023-70 od 09.05.2023. godine), Komisija za izbor korisnika, dana 16.05.2023. godine donosi

 

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i merila za izbor korisnika – povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji Opštine, za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje.

Član 2.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, u cilju poboljšanja uslova stanovanja.

Pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje ne može biti veća od 1.509.641,85 RSD.

Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju iz stava 2. ovog člana .

Ukoliko izabrani korisnik Pomoći ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju prelazi iznos od 1.509.641,85 RSD, prijava se odbija.

Ukoliko izabrani korisnik Pomoći učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju prelazi iznos od 2.264.462,78 RSD prijava se odbija.

II. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Član 3.

Podnosilac prijave na Javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

da je Podnosilac prijave evidentiran kao povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU ili
da Podnosilac prijave poseduje dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili poseduje dokumentaciju kojom dokazuje dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU i
da Podnosilac prijave, u momentu objavljivanja Javnog poziva, ima prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva na teritoriji Republike Srbije;
da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, kao i da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;
da seoska kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi, odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
da je seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili
da je predmetna seoska kuća, odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja. Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 9) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji (u daljem tekstu: Odluka) i
da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.
III. MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

Član 4.

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje (u daljem tekstu: Javni poziv) ostvari, a prema sledećim merilima:

Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
(2.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

(2.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

Broj maloletne dece ili dece u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
(3.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

(3.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

(3.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
Stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
(5.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

(5.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
(6.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

(6.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
(7.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;

– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

(7.2) po osnovu telesnog oštećenja podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za telesno oštećenje od 100% – 20 bodova;

– za telesno oštećenje od 90% – 15 bodova i – za telesno oštećenje od 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva sa telesnim oštećenjem ili gubitkom radne sposobnosti.

Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: podnosilac zahteva ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.
Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 7) podtač. (7.1) i (7.2) ovog člana.

Ukoliko se podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.

Registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova.
Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

 

Član 5.

Ukoliko dva ili više Podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji:

1) ima veći broj maloletne dece;

2) ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;

3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;

4) duže boravi na području Opštine i

5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

IV. POSTUPAK ZA DODELU POMOĆI

Član 6.

Postupak za dodelu Pomoći u prvom stepenu vodi i sve odluke donosi Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija) koja ima 5 (pet) članova, među kojima su i predsednik i zamenik predsednika Komisije. Članovi Komisije su poverenik, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije i predstavnici nadležnih službi Opštine.

Predsednik Komisije saziva sednicu Komisije, predsedava i rukovodi radom Komisije, a u njegovom odsustvu ili sprečenosti ove poslove obavlja njegov zamenik.

Predstavnici Komesarijata, pozivaju se blagovremeno na sve sednice Komisije za izbor korisnika.

Ukoliko predstavnici Komesarijata nisu u mogućnosti da prisustvuju sednici Komisije, o nemogućnosti da prisustvuju blagovremeno, pisanim putem, obaveštavaju Komisiju.

 

Član 7.

Komisija obavlja sledeće poslove:

Usvaja Pravilnik i objavljuje javni poziv;
Razmatra podnete prijave, vrši proveru podataka i utvrđuje činjenično stanje na terenu;
Donosi i objavljuje Predlog liste, Konačnu listu i Odluku;
Sprovodi odgovarajući postupak u vezi sa žalbama i upućuje ih opštinskom/gradskom Veću na razmatranje i odlučivanje i
Priprema primerke zapisnika i izveštaje.

Član 8.

Komisija punovažno radi i odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova (predstavnika Opštine i Komesarijata).

Komisija radi u sednicama i odluke donosi konsenzusom prisutnih članova.

Na sednici Komisije vodi se zapisnik koji potpisuju svi prisutni članovi Komisije i dostavlja se svim članovima Komisije.

Zapisnike i dokumentacioni materijal, nakon okončanog postupka, Komisija predaje nadležnoj službi Opštine.

 

Član 9.

Komisija je dužna da pravilno, istinito i potpuno utvrdi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje pravilne i zakonite Odluke.

Činjenice i okolnosti od značaja za postupanje i odlučivanje, Komisija utvrđuje na osnovu dokaza dostavljenih uz Prijavu na Javni poziv, dokaza pribavljenih po službenoj dužnosti, utvrđivanjem činjeničnog stanja na terenu i na osnovu drugih dokaza utvrđenih primenom ostalih dokaznih sredstava predviđenih zakonom.

Komisija odlučuje na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

 

Član 10.

Za dodelu Pomoći, Komisija raspisuje Javni poziv kojim poziva lica iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika da, u određenom roku od dana objavljivanja Javnog poziva, a koji ne može biti kraći od 30 dana, podnesu prijavu za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Prijava).

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i mesnih zajednica i na internet prezentaciji Opštine i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

 

Član 11.

Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

uredno popunjen i potpisan obrazac Prijave.
dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili dokumentaciju kojom dokazuje dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU;
fotokopiju lične karte, očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

– za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru – potvrda nadležne službe Opštine da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;

izjavu overenu kod javnog beležnika da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje, da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje; da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti;
dokaz o prihodima:
– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod javnog beležnika kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode; potvrda/listing RF PiO;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod javnog beležnika da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina – dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dostaviti dokaze navedene u tački 7. ovog stava (dokazi o prihodima);
dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
potvrda o smrti bračnog druga; ili
rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod javnog beležnika da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
Izjavu vlasnika seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju na koju se odnosi Pomoć overenu kod javnog beležnika da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave .
List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu seosku kuću odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju;
Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
Ukoliko se radi o seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one Podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);
Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju;
Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
Izjava Podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva za dostavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti (navedenu izjavu nije potrebno overavati kod javnog beležnika).
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

Član 12.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; vrši proveru imovnog stanja Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva u elektronskoj bazi Republičkog geodetskog zavoda; pribavlja uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva obveznici poreza na imovinu; vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji; pribavlja uverenje MUP-a o kretanju prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva i u pogledu prijava koje ispunjavaju uslove vrši se dodatna provera podataka o licima navedenim u Prijavi i to u evidenciji trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije kada su u pitanju povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonimičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv, radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke.

 

Član 13.

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovremenu.

Ako Prijava sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po istoj ili ako je nerazumljiva ili nepotpuna, Podnosilac prijave se pisanim putem poziva da uočene nedostatke otkloni u roku ne kraćem od 8 (osam) dana, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac prijave ne otkloni nedostatke, i to u roku određenom u stavu 2. ovog člana, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neurednu.

Protiv rešenja Komisije iz st. 1. i 3. ovog člana, zainteresovano lice može uložiti žalbu Veću Opštine, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja navedenog rešenja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac prijave otkloni uočene nedostatke, u roku iz stava 2. ovog člana, Komisija smatra kao da je od početka bila uredna.

Ukoliko se iz priložene dokumentacije iz člana 11. ovog Pravilnika utvrdi da je predmetna seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave konkuriše na Javni poziv pod teretom ili ograničenjem, Komisija može tražiti od Podnosioca prijave da dostavi dokaz da je podnet zahtev za legalizaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju, ili da je pokrenut postupak ozakonjenja i informaciju o lokaciji ili druge potrebne dokaze za koje se pokaže da su neophodni za postupanje po Prijavi.

Ukoliko se na osnovu dokumentacije iz člana 11. ovog Pravilnika i stava 6. ovog člana utvrdi da je seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave konkuriše na Javni poziv izgrađena bez odobrenja za gradnju, a da za istu nije podnet zahtev za legalizaciju ili da je podnet zahtev za legalizaciju, ali da se nalazi na zemljištu koje, u skladu sa informacijom o lokaciji, nije predviđeno za individualnu stambenu gradnju, ili da nije pokrenut postupak ozakonjenja, Komisija rešenjem odbija Prijavu.

Ukoliko se utvrdi da je Podnosilac prijave sam ili zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi ili neko od članova domaćinstva naveden u prijavi, otuđio nepokretnost čime je ostvarena ukupna dobit u vrednosti većoj od 12.900 evra, odnosno zamenio ili poklonio nepokretnost čija je vrednost veća od 12.900 evra, Komisija rešenjem odbija predmetnu prijavu jer ne ispunjava uslov iz člana 3. stav 1. tačka 6) ovog Pravilnika.

Ukoliko član, odnosno članovi porodičnog domaćinstva Podnosioca prijave preminu do donošenja Odluke, isti neće biti razmatrani, niti bodovani.

U slučaju da premine Podnosilac prijave, Komisija razmatra ostale članove bez obzira da li su povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji.

Ukoliko do donošenja Odluke Podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva, Komisija iste razmatra i boduje. Prilikom donošenja Odluke, Komisija uzima u obzir onaj broj članova domaćinstva koji je Podnosilac prijave naveo u prijavi na Javni poziv, osim kada su u pitanju preminuli ili novorođeni članovi.

Ukoliko Podnosilac prijave do donošenja Odluke, dostavi dokaze o tome da on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva boluje od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, odnosno ukoliko neko od njih, nakon podnošenja prijave na Javni poziv oboleli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, Komisija navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja prijava.

 

Član 14.

Prijavu koja ne sadrži formalni nedostatak ili u pogledu koje je postupljeno u skladu sa članom 13. stav 5. ovog Pravilnika, Komisija razmatra i utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 2. i 3. ovog Pravilnika.

Prijavu u pogledu koje nisu ispunjeni uslovi iz člana 2. i 3. ovog Pravilnika, Komisija ne boduje već istu rešenjem odbija, kao neosnovanu.

Protiv rešenja Komisije iz stava 2. ovog člana, zainteresovano lice može uložiti žalbu Veću Opštine, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja navedenog rešenja.

U pogledu prijava kod kojih su ispunjeni uslovi iz člana 2. i 3. ovog Pravilnika, Komisija vrši bodovanje, u skladu sa merilima iz člana 4. i 5. ovog Pravilnika.

Za dokazivanje uslovnosti ponuđene nepokretnosti za život i stanovanje, kao i cene predmetne nepokretnosti, opis i stručno mišljenje daje stručna služba Opštine na čiji Javni poziv je podnosilac podneo prijavu.

 

Član 15.

Na osnovu broja bodova koje podnosilac Prijave ostvari prema merilima iz člana 4. i 5. ovog Pravilnika Komisija utvrđuje predlog liste korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste).

Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine.

 

Član 16.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

 

Član 17.

Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje konačnu listu korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačnu listu Komisija objavljuje odmah po utvrđivanju, na oglasnoj tabli Opštine.

 

Član 18.

Na osnovu Konačne liste Komisija donosi Odluku koja se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo žalbe na Odluku Veću Opštine, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrši Komisija u pisanoj formi.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primenjivaće se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak i drugih zakona koji uređuju predmetnu materiju.

 

Član 20.

Ovaj Pravilnik je sačinjen u sedam (7) primeraka, od kojih se jedan dostavlja Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, jedan nadležnim službama Opštine, a ostali se čuvaju za potrebe Komisije.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom potpisivanja od strane svih članova Komisije.

Član 21.

Ovaj Pravilnik će biti objavljen na oglasnoj tabli i na internet prezentaciji Opštine i na internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Broj: II-404-1/A1/2023 od 16.05.2023. godine

Tagovi

Pročitajte još: