JAVNI POZIV OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA DODELU SREDSTAVA IZBEGLIM LICIMA

Na osnovu rešenja Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2023-118 od 03.07.2023. godine o obrazovanju Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi – mali grant (u daljem tekstu: Komisija) i člana 10. Pravilnika o radu Komisije broj: II-404-2/A1/2023 od 17.07.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština), Komisija dana 18.07.2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA ZA STVARANjE I POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA PORODICA IZBEGLICA, KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT)

ZA ADAPTACIJU ILI POPRAVKU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je kupovina 3 seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti, a za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Pomoć) u vrednosti do 1.950.000,00 RSD po porodičnom domaćinstvu korisnika i to:

Do 1.700.000,00 RSD pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti
Do 250.000,00 RSD za pomoć u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

II USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na Javni poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

izbeglički status i to: da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva, samo ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice u Republici Srbiji);
da Podnosilac prijave ima boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, a članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Grada Beograda;
da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
da nisu na konačnoj listi reda prvenstva u drugim programima za trajno rešavanje stambene potrebe;
da seoska kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuća nepokretnost za koju podnosilac Prijave podnosi Prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;
da seoska kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuća nepokretnost za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili
nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
da je predmetna seoska kuća, odnosno odgovarajuća nepokretnost u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuća nepokretnost za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.
Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

11. Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi ne mogu biti u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

Popunjen i potpisan obrazac prijave;
Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Pešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (NAPOMENA: obavezno za podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je sa čipom);
Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.
Navodi iz izjave biće predmet provere od strane Komisije;

Dokaz o stambenoj situaciji podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
– za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

Dokaz o prihodima:
– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

– Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode i

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla) ili ukoliko podnosilac ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihod po osnovu penzije, potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji ni u zemlji porekla;

Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godine – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 7. ovog stava (dokazi o prihodima);
Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
– potvrda o smrti bračnog druga;

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist podnosioca prijave;
Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom – list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:
– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

– nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili

– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;

Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);
Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;
Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće.
Izjavu da su podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva saglasni da Komisija, za potrebe postupka, može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja. Navedenu izjavu nije potrebno overavati kod javnog beležnika, a potpisuju je podnosilac zahteva i svi punoletni članovi porodičnog domaćinstva, dok za maloletne članove domaćinstva izjavu potpisuju roditelj, odnosno staratelj.
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.

 

IV PODNOŠENjE ZAHTEVA

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 31.08.2023. godine

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva Komisija ne razmatra, već iste Rešenjem odbacuje.

Obrasci za prijavljivanje na Javni poziv se mogu preuzeti u GO Novi Beograd, šalter br.7.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice uprave gradske opštine Novi Beograd, ili poštom na adresu:

 

Gradska opština Novi Beograd

Komisija za za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Bulevar Mihaila Pupina 167

11070 Novi Beograd

 

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 011/3106-814

Tagovi

Pročitajte još: