Javni poziv za dodelu pomoći nabavkom ogrevnog drveta sa prevozom na Novom Beogradu

Na osnovu Odluke o formiranju Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja broj: HII-020-1/2016-168 od 24.12.2020. godine, Odluke o izmeni Odluke o formiranju Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja br. HII-020-1/2021-3 od 05.01.2021. godine, Odluke o izmeni Odluke o formiranju Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja br. HII-020-1/2022-138 od 04.10.2022. godine i Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći od 07.09.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), Savet za upravljanje migracijama i trajna rešenja Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Savet), a u vezi sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) br. 553-382/1-2023 od 21.08.2023. i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština) br. H-020-254 od 23.08.2023., dana 07.09.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA DODELU POMOĆI NABAVKOM OGREVNOG DRVETA SA PREVOZOM

ZA NAJUGROŽENIJE PORODICE IZBEGLICA

I INTERNO RASELjENIH LICA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je nabavka ogrevnog drveta sa prevozom za 30 porodičnih domaćinstava izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Pomoć) u vrednosti od 35.000,00 RSD po porodičnom domaćinstvu korisnika.

II USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu pomoći (u daljem tekstu Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune, pored uslova pod tačkom 1. ovog člana, koji je obavezan za podnosioca Prijave i jedan od sledećih uslova i to:

da imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno raseljeno lice, sa boravištem na teritoriji Opštine;
porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku;
jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju;
tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa detetom/decom do navršenih 18 godina života;
domaćinstva sa licem kojem je utvrđen smanjen ili potpuni gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje (80% i više procenata nvaliditeta);
porodična domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem i to: maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja, deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju itd.;
porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina;
domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života);
jednočlana porodična domaćinstva sa licem preko 60 godina života i
porodice sa žrtvom seksualnog/porodičnog nasilja.

Uslov za dodelu pomoći iz stava 1. ovog člana (osim za porodična domaćinstva navedena pod tačkom 6. ovog člana) je da porodično domaćinstvo podnosioca ima primanja po članu domaćinstva, u visini manjoj od 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, a prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Prijavu za dodelu pomoći, koja se podnosi u Opštini, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

– fotokopiju izbegličke / raseljeničke legitimacije, kao i fotokopiju lične karte za podnosioca prijjave (za IRL) kao i za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je sa čipom); prijava boravišta (za IRL), izvod iz MKR za maloletna lica;

– fotokopije važećih izbegličkih/raseljeničkih legitimacija (obavezno za podnosioca prijave);

– fotokopije ličnih karata Republike Srbije (očitane ukoliko su u pitanju biometrijske karte sa čipom) za sva lica starija od 16 i više godina (ne odnosi se na lica koja imaju važeće izbegličke legitimacije);

– važeća prijava boravišta na teritoriji Grada/Opštine (obavezno za podnosica prijave koji je evidentiran kao interno raseljeno lice);

– dokaz o prihodima za sve punoletne članove domaćinstva i to: potvrda poslodavca o visini neto zarade za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, potvrda PIO FONDA da lice ostvaruje/ne ostvaruje pravo na penziju, overena lična izjava kod nadležnog organa da lice ostvaruje ili ne ostvaruje prihode;

– medicinska dokumentacija ne starija od godinu dana;

– rešenje nadležnog organa o smanjenom ili potpunom gubitku radne sposobnosti/telesnom oštećenju/smetnjama u razvoju

– žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad i

– jednoroditeljske porodice: potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva; presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod Javnog beležnika da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, a da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu.

Dokazi iz stava 1. alineje 1. do 8. ovog člana podnose se u fotokopiji, a Savet ima pravo da od podnosioca zahteva traži na uvid originalna dokumenta.

Savet će izvode iz knjige rođenih za maloletnu decu pribaviti službenim putem.

IV PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je

15.09.2023. godine.

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje neće biti razmatrane.

Obrasci za prijavljivanje na Javni poziv se mogu preuzeti u GO Novi Beograd, šalter br.7.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice uprave gradske opštine Novi Beograd, ili poštom na adresu:

Gradska opština Novi Beograd

(Savet za upravljanje migracijama i trajna rešenja)

Bulevar Mihaila Pupina 167

11070 Novi Beograd

„Prijava na Javni poziv za dodelu pomoći kroz nabavku ogreva sa prevozom“

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 011/3106-814

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn