Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

Na osnovu  rešenja  Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2021-90  od  17.05.2021. godine o imenovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i dugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju ( u daljem tekstu: Komisija)  i člana 10. Pravilnika o radu Komisije  usvojenog  03.06.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi  Ugovora o  saradnji zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i  Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština),   Komisija  objavljuje dana  05 .08.2021. godine

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, KROZ DODELU POMOĆI PRI KUPOVINI SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI NAMENJENE STANOVANJU I DODATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DUGOM MATERIJALU I/ILI OPREMI ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI NAMENJENE STANOVANJU

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

          Predmet javnog poziva je  kupovina   1 seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i dugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju a za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih   sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Pomoć) u vrednosti od 1.500.000,00 RSD  po porodićnom domaćinstvu korisnika i to:

 1. Do 1.300.000,00 RSD pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom o odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju
 2. Do 200.000,00 RSD za dodatnu pomoć u građevinskom i dugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.
 1. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1) da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;

2) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, u momentu objavljivanja Javnog poziva (opciono);

3) da su Podnosilac prijave i članovi prodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;

4) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;

5) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji;

6) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na AP Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambeno pitanje;

7) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;

8) da seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;

9) da je seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:

 • nepokretnost koja je preduzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili
 • da je predmetna seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 9) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica (u daljem tekstu: Odluka) i

10) da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

    III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • uredno popunjen i potpisan obrazac Prijave;
 • fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 • fotokopiju lične karte, očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 • dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave  i  članova   njegovog

porodičnog domaćinstva:

– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova-izjava overena kod nadležnog organa

– za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru – potvrda nadležne službe opštine/grada da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;

 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji; nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji AP Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje; da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti;
 • dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
  • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15-26 godina -dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju- dokaze navedene u tački ovog stava (dokazi o prihodima);
  • dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
  • dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju –

Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
 • za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva
 • pesuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog

organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
 • Overenu izjavu vlasnika seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave;
 • List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu seosku kuću odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju;
 • Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
 • Ukoliko se radi o seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one Podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima

namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);

 • Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje odnosno odgovarajućeu nepokretnost namenjene stanovanju ;
 • Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
 • Izjava Podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva za dostavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti (navedenu izjavu nije potrebno overaviti).

Dokazi se podnose u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

 1. PODNOŠENJE ZAHTEVA

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je   12.08. 2021. godine.

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog  poziva  Komisija ne razmatra, već iste zaključkom odbacuje.

Podnosioci prijava, obrasce za  prijavljivanje mogu preuzeti na info pultu GO Novi Beograd.

Dokumenta, uz prijavni obrazac dostavljaju se  u fotokopiji, a originalna na zahtev Komisije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave  ili poštom na adresu.

Gradska opština Novi Beograd

„Komisija za dodelu  sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica “

Bulevar Mihajla Pupina 167

11070 Novi Beograd

Sve informacije o konkursu možete  dobiti na tel. 011/3106-814 ili

na mobilne telefone 069/8808-517 i 069/8808-647

Tagovi

Pročitajte još: