KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH OBJEKATA NA NOVOM BEOGRADU

Komisija za raspisivanje, sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda -područje Gradske opštine Novi Beograd, na osnovu člana 21. i 22. Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19, 152/20 i 101/21) i Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda- područje Gradske opštine Novi Beograd („Sl. list grada Beograda“, broj 59/2021) (u daljem tekstu:Plan), raspisuje

 

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda – područje Gradske opštine Novi Beograd

 

Prijave se podnose Gradskoj opštini Novi Beograd- Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa i donošenje Odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda- područje Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 167, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije

Prijave se predaju na pisarnici Gradske opštine Novi Beograd, u zatvorenim kovertama, sa naznakom NE OTVARATI, do 07.06.2023. godine do 14 časova.

Učesnici Konkursa mogu biti pravna i fizička lica registrovana za obavljanje odgovarajuće delatnosti i ispunjavaju uslove utvrđene Odlukom o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda i Konkursnom dokumentacijom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati za više lokacija.

Svaki učesnik konkursa za preuzimanje konkursne dokumentacije, za svaku lokaciju za koju konkuriše, uplaćuje iznos od 5.000,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 sa pozivom na broj 59-013, primalac Gradska opština Novi Beograd, svrha uplate: prijava za objekat ________, lokaciju broj ____

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Info pultu u prizemlju zgrade Gradske opštine Novi Beograd, uz dokaz o uplati iznosa za preuzimanje konkursne dokumentacije za svaku lokaciju za koju se konkuriše.

Komisija će izvršiti bodovanje prijava na sledeći način:

5 bodova dobija učesnik koji je za korisnika navedene lokacije određen na prethodnom Konkursu Odlukom Komisije, odnosno učesnik koji je u periodu od 2016. do 2021. godine sa Gradskom opštinom Novi Beograd zaključio Ugovor o korišćenju mesta za postavljanje pokretnog privremenog objekta;
5 bodova dobija učesnik Konkursa koji zapošljava lica sa invaliditetom shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013);
3 boda dobija učesnik Konkursa koji duže od 5 (pet) godina obavlja, kao pretežnu registrovanu delatnost, delatnost utvrđenu Planom.
Statusne promene učesnika Konkursa, izvršene nakon objave Konkursa, a koje mogu biti od uticaja na bodovanje prijava, neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju da, nakon bodovanja prijava za jednu lokaciju, više učesnika konkursa ima jednak broj bodova, prednost će imati onaj učesnik koji je već na lokaciji za koju se konkuriše (na osnovu rešenja nadležnog organa ili Ugovora o korišćenju mesta za postavljanje tezge ili drugog pokretnog privremenog objekta).

Ukoliko su konkurisala oba učesnika koja su trenutno na lokaciji (na osnovu rešenja nadležnog organa ili Ugovora o korišćenju mesta za postavljanje tezge ili drugog pokretnog privremenog objekta) i imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj učesnik koji je već na lokaciji i duže obavlja delatnost predviđenu Planom.

U slučaju da nakon bodovanja prijava za lokaciju koja nije bila predviđena Planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu- područje opštine Novi Beograd („Službeni list grada Beograda“, br.18/2011), više učesnika konkursa ima jednak broj bodova, prednost će imati onaj učesnik koji duže obavlja delatnost predviđenu Planom.

Uz prijavu na Konkurs pravna lica podnose dokumentaciju navedenu u Konkursnoj dokumentaciji.

Učesnici konkursa mogu konkurisati za više lokacija.

Tezge i drugi pokretni privremeni objekti postavljaju se u periodu važenja Plana, odnosno do 08. jula 2026. godine.

Po završenom konkursu učesnik konkursa ima pravo prigovora na Odluku Komisije o određivanju korisnika, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke Komisije. Prigovor se podnosi Veću Gradske opštine Novi Beograd.

Uvid u grafički prilog Plana može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u kancelariji broj 102, na drugom spratu zgrade Uprave gradske opštine Novi Beograd.

Izabrani Korisnici su u obavezi da postave tezge tipa: Sklopiva tezga „ST 2015“ ; Sklopiva tezga „ST 2015 K“ i Mobilna tezga „MT 2015“, čija je specifikacija i izgled propisan Pravilnikom, a čiji prikaz se nalazi u Konkursnoj dokumentaciji.

 

OBJEKTI I LOKACIJE:

 

– Konzervatori za sladoled- lokacije koje su u Planu određene brojevima: 3,4,5,10,13,15,18,19,20,22,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,44,45,47,48,49,50
– Aparati za sladoled- lokacije koje su u Planu određene brojevima: 2-14
– Aparati za kokice- lokacije koje su u Planu određene brojevima: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

– Aparat za pečenje kestena i kuvanje kukuruza- lokacije koje su u Planu određene brojevima: 1,2,3
– Rasklopiva tezga – kofer za prodaju umetničkih suvenira, bižuterije i ručnog rada– lokacije koje su u Planu određene brojevima: 1,3,4,5,6

– Stalak za prodaju balona– lokacije koje su u Planu određene brojevima: 1,2,3,4,5,6,7

– Rotacioni stalci za prodaju štampe– lokacije koje su u Planu određene brojevima: 2,3,4,5

– Stalak za prodaju knjiga- lokacije koje su u Planu određene brojevima: 3 i 4

– Tezge za prodaju cveća– lokacija koja je u Planu određena brojem: 2

Tagovi

Pročitajte još: