Na potezu duž ulica Zemunska-Tošin bunar uređuje se prostor za više od 6.000 stanovnika!

Potez duž ulica Zemunska – Tošin bunar predmet je Izmene i dopune Plana detaljne regulacije, koji obuhvata deo Novog Beograda u površini od 9.36 ha.
Ovde je u planu izgradnja 2.376 stanova za 6.415 stanovnika. U poslovnom prostoru planira se 854 zaposlenih.
BRGP stanovanja iznosi 190.067 m2, a komercijalnih sadržaja 47.517 m2. Planirana je dogradnja 8-spratnica, 14-spratnica i 21-spratnica.

Saobraćajnice i zelenilo
Kolski pristupi svim parcelama u planskom obuhvatu su planirani iz unutrašnjosti bloka preko sekundarne ulične mreže. Sa ulice Tošin bunar planiraju se tri kolska pristupa, jedan postojeći i dva nova. Sa suprotne strane se zadržavaju postojeći kolski pristupi.
Prvi priključak je postojeći i nalazi se na poziciji raskrsnice sa ulicom Nova 1. Ova raskrsnica planira se sa punim programom veza. Drugi priključak se takođe planira sa punim programom veza na poziciji raskrsnice sa ulicom Nova 4. Treći priključak se planira kao „uliv–izliv“ na raskrsnici sa ulicom Nova 5.
Unutar predmetne lokacije planirane su saobraćajnice sekundarne mreže koje omogućavaju pristup planiranim sadržajima kao i efikasnu protivpožarnu zaštitu planiranih objekata. Saobraćajnu mrežu unutar predmetne lokacije čine ulice: Nova 1, Nova 3, Nova 4 i Nova 5, koje su planirane kao dvosmerne.
Kada je reč o zelenim površinama, u planu je drvored visokih lišćara, kao i dopuna drvoreda crne topole u ulici Nova 4.

Predškolske ustanove
Za ukupan broj stanovnika (postojeći+planirani) na teritoriji plana potrebno je obezbediti kapacitet za 472 deteta. Na predmetnoj teritoriji nije planirana lokacija za predškolsku ustanovu. Planirane su četiri lokacije depandansa predškolskih ustanova u bloku 2, i jedna lokacija u bloku 1.
Ukupan planirani kapacitet predškolskih ustanova u obuhvatu Plana iznosi 400 dece, te se smeštaj ostale dece predškolskog uzrasta planira u objektima u okruženju predmetnog Plana.
Za izradu plana bilo je zaduženo preduzeće Žugaj inženjering iz Zemuna.
Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za potez duž ulica Zemunska – Tošin bunar nalaze se na javnom uvidu do 28. jula na sajtu Grada, kao i u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn