OGLAS za izdavanje mesta za postavljanje tezgi na Novom Beogradu

O G L A S
za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za prodaju meda i pčelinjih proizvoda, knjiga i štampe, starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, cveća i tekstilne robe i boksova za prodaju jelki i badnjaka, prikupljanjem pismenih ponuda u okviru stalne manifestacije od značaja za GO Novi Beograd, pod nazivom „Novogodišnji i Božićni praznici“
u periodu od 15.12.2021. godine do 15.01.2022. godine.

LOKACIJA:

Bulevar Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za postavljanje od 1 do 30 (trideset) tezgi, ukupne površine 60m² (raspored mesta obeležen neparnim brojevima od br. 1 do br. 59) i
na raskrsnici Bulevara Mihaila Pupina i Ulice Aleksinačkih rudara, za postavljanje 6 (šest) boksova za prodaju jelki i badnjaka:
– u periodu od 20.12.2021. do 31.12.2021. godine za prodaju jekli i

– u periodu od 03.01.2022. do 07.01.2022. godine za prodaju badnjaka.

USLOVI UČEŠĆA:

Pravo učešća ima svako zainteresovano fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.
Početna cena za licitaciju mesta za postavljanje tezgi u Bulevaru Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za ukupan period trajanja manifestacije je 25.000,00 RSD. Tezge moraju biti zatvorenog tipa u vidu drvenih kućica. Obavezno je u ponudi dostaviti fotografski prikaz izgleda kućice-tezge. Ukoliko ponuđač ne dostavi u ponudi traženu fotografiju kućice-tezge, smatraće se da je ponuda nepotpuna i ista će biti odbačena kao takva.

Sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom „PONUDA ZA LICITACIJU TEZGI; „PONUDA ZA LICITACIJU BOKSOVA ZA JELKE ILI BADNJAKE – NE OTVARATI“ na adresu: Gradska opština Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167, poštom ili lično, predajom ponude na šalteru broj 4.

Rok za dostavljanje ponuda je 03.12.2021. godine, do 11:00 časova.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

PRIJAVU
-prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, rešenje APR o upisu u registar, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat; (dokaz o istom), broj računa kod banke za vraćanje depozita, kao i kontakt telefon učesnika oglasa.

– prijava fizičkog lica sadrži: fotokopiju lične karte, rešenje APR o upisu u registar ili potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava izdata od Ministarstva finansija za prodaju jelki, poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa kod banke za vraćanje depozita kao i kontakt telefon učesnika oglasa.

BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENJE LOKACIJE NA KOJI PONUDA GLASI
DOKAZ O UPLATI DEPOZITA za ozbiljnost ponude. Uplatu izvršiti na tekući račun Gradske opštine Novi Beograd, broj: 840-978804-03, model 97 i poziv na broj 59-013.
Neblagovremene ponude neće biti otvarane.

Komisijsko otvaranje ponuda održaće se 03.12.2021. godine sa početkom u 11:15 časova na adresi Gradske opštine Novi Beograd, sala 3. Zbog trenutne situacije i propisanih epidemioloških mera, otvaranje ponuda sprovešće Komisija BEZ PRISUSTVA PONUĐAČA.

Rang lista biće objavljena 03.12.2021. godine u 12:00 časova na vratima malog službenog ulaza u prostorije Gradske opštine Novi Beograd kod sale 3.

Komisija će odmah nakon objavljivanja rang liste, po redosledu sa rang liste, TELEFONSKIM PUTEM ILI LIČNO, POZIVATI POJEDINAČNO izabrane ponuđače da odaberu željena mesta. Odabir mesta vrši se ISKLJUČIVO LIČNO pristupanjem u prostorije sale 3, Gradske opštine Novi Beograd, podnošenjem dokaza o uplati do punog izlicitiranog iznosa, uz obavezno poštovanje svih propisanih epidemioloških mera: pojedinačni ulazak, obavezno nošenje zaštitne maske, držanje rastojanja od 2m.

Pravo odabira mesta za postavljanje tezgi vršiće se prema redosledu slobodnih mesta.

U slučaju ostanka slobodnih mesta, pismene ponude će se podnositi 03.12.2021. godine do 15:00 časova;

Komisija će odabir korisnika za preostala mesta izvršiti na osnovu visine ponuđene cene i vremenskom dospeću zahteva;

Rang lista u slučaju dodele eventualno preostalih slobodnih mesta, na osnovu primljenih ponuda, biće objavljena 03.12.2021. godine, u 15:30 časova;

U slučaju dva ili više ista ponuđena iznosa, prednost za odabir mesta za postavljanje tezgi biće određen po redosledu vremena prispelosti ponude;

Potencijalni korisnik dužan je da pre odabira konkretnog mesta izvrši uplatu izlicitiranog iznosa umanjenog za iznos uplaćenog depozita i to u roku ne dužem od jednog sata od isticanja rang liste.

Nakon dostavljanja dokaza o navedenoj uplati ponuđač će dobiti potvrdu o izabranom mestu za postavljanje tezge.

Ponuđačima koji ne budu izabrani navedeni iznos uplate na ime depozita za ozbiljnost ponude biće vraćen u roku do 5 (pet) dana od dana sprovođenja licitacije.

Ukoliko ponuđač koji je određen po rang listi odustane od korišćenja mesta iz bilo kog razloga ili je dokumentacija neispravna ili nepotpuna, nema pravo na povraćaj depozita za ozbiljnost ponude;

Potpisivanje Ugovora sa izabranim ponuđačima obaviće se 08. i 09.12.2021. godine, u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167.

Raspored postavljanja tezgi je utvrđen skicom na koju je Sekretarijat za saobraćaj dao saglasnost IV-07 br. 344.8-7/2021 od 19.01.2021. godine.

Tezga je tipski pokretni objekat za prodaju robe ili pružanje usluge čija površina ne može biti veća od 2,0 m2, sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0 m2 .

Nakon potpisivanja ugovora ponuđač je u obavezi da podnese zahtev Odeljenju za građevinske i komunalne poslove Uprave GO Novi Beograd za dobijanje rešenja ovog organa za postavljanje tezge za prodaju robe i boksova za prodaju jelki i badnjaka na navedenim lokacijama.

Tagovi

Pročitajte još: