Otva­ra­nje gro­blja kuć­nih lju­bi­ma­ca na Novom Beogradu na če­ka­nju

Me­sto za „več­ni po­či­nak” u Blo­ku 51 po­če­će da ra­di ka­da se za­vr­ši pro­me­na osni­vač­kog ak­ta „Po­greb­nih uslu­ga” ko­je će pre­u­ze­ti sa­hra­nji­va­nje. – Pra­vi­la na­lik onim na po­či­va­li­šti­ma za lju­de

Gro­blje za kuć­ne lju­bim­ce u Blo­ku 51 na No­vom Be­o­gra­du je za­vr­še­no, ali i da­lje ni­je otvo­re­no pa vla­sni­ci naj­ver­ni­je če­tvo­ro­no­žne sa­put­ni­ke – pse i ma­ce sa­hra­nju­ju u šu­ma­ma, po obo­di­ma par­ko­va, u dvo­ri­šti­ma… U to­ku je, ka­ko su re­kli u Jav­nom ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „Po­greb­ne uslu­ge”, iz­me­na osni­vač­kog ak­ta pred­u­ze­ća u ko­ji bi tre­ba­lo da se uklju­či ko­mu­nal­na de­lat­nost – sa­hra­nji­va­nje kuć­nih lju­bi­ma­ca.

– U de­cem­bru pro­šle go­di­ne Pri­vre­me­ni or­gan gra­da Be­o­gra­da usvo­jio je i Od­lu­ku o sa­hra­nji­va­nju kuć­nih lju­bi­ma­ca. U to­ku je po­stu­pak pre­u­zi­ma­nja objek­ta. U okvi­ru ove od­lu­ke da­ta je de­fi­ni­ci­ja lju­bi­ma­ca kao ži­vo­ti­nja ko­je se dr­že ra­di dru­že­nja, a ko­je su obe­le­že­ne i evi­den­ti­ra­ne na te­ri­to­ri­ji gra­da, u skla­du sa za­ko­ni­ma ko­ji ure­đu­ju oblast ve­te­ri­nar­stva i do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja. U tu gru­pu spa­da­ju psi i mač­ke, go­lu­bo­vi, ukra­sna ži­vi­na, eg­zo­tič­ne i di­vlje ži­vo­ti­nje – na­vo­de u od­go­vo­ru „Po­greb­ne uslu­ge”.

Osim što će lju­bim­ci mo­ći da se sa­hra­nju­ju na gro­blju, na šta se de­ce­ni­ja­ma če­ka­lo, po­sto­ja­će mo­guć­nost i da se oni kre­mi­ra­ju. Taj čin oba­vlja­će se u kre­ma­to­ri­ju­mu za kuć­ne lju­bim­ce na gro­blju Le­šće.

Gro­blje za kuć­ne lju­bim­ce za­vr­še­no je u sep­tem­bru. Na nje­mu je pred­vi­đe­no 839 po­je­di­nač­nih me­sta u ni­zu. Deo gro­blja na­la­zi se u šu­mi i tu će bi­ti još 730 me­sta, po­sto­ji i park se­ća­nja (ru­žič­njak) gde će mo­ći da se ra­spe pe­peo kre­mi­ra­nih ži­vo­ti­nja. Na ovom gro­blju po­sto­ji i pro­stor za za­jed­nič­ko sa­hra­nji­va­nje.

Ono što mno­gi vla­sni­ci kuć­nih lju­bi­ma­ca mo­ra­ju da zna­ju je­ste da će se ov­de pri­me­nji­va­ti pra­vi­la slič­na oni­ma ko­ja va­že i na več­nim po­či­va­li­šti­ma za lju­de. To zna­či da će sva­ki vla­snik pre sa­hra­ne svog lju­bim­ca mo­ra­ti da is­po­štu­je ne­ke stav­ke pred­vi­đe­ne grad­skom Od­lu­kom o sa­hra­nji­va­nju kuć­nih lju­bi­ma­ca.

Pre­u­zi­ma­nje po­smrt­nih osta­ta­ka kuć­nih lju­bi­ma­ca i ur­ni sa pe­pe­lom vr­ši se po­sle pri­je­ma zah­te­va za sa­hra­nji­va­nje, do­sta­ve do­ka­za o vla­snič­kom sta­tu­su (ko­pi­ja pa­so­ša ži­vo­ti­nje, iz­vod iz re­gi­stra obe­le­že­nih pa­sa i ma­ča­ka, ko­pi­ja re­še­nja o odo­bre­nju dr­ža­nja di­vljih i eg­zo­tič­nih ži­vo­ti­nja kao kuć­nih lju­bi­ma­ca) i ve­te­ri­nar­ske po­tvr­de o uzro­ku smr­ti kuć­nog lju­bim­ca.

U od­lu­ci, iz­me­đu osta­log, pi­še da grob­no me­sto, od­no­sno me­sto za sme­štaj ur­ne nad­le­žno pred­u­ze­će da­je u za­kup na pe­ri­od od de­set go­di­na, uz mo­guć­nost pro­du­že­nja, ako to zah­te­va vla­snik, od­no­sno ko­ri­snik. U slu­ča­ju da za­kup is­tek­ne i ko­ri­snik ga ne pro­du­ži, pred­u­ze­će ostat­ke kuć­nog lju­bim­ca pre­no­si u pro­stor za za­jed­nič­ko sa­hra­nji­va­nje, a nje­go­ve po­dat­ke traj­no ču­va. Pre sve­ga „Po­gre­be uslu­ge” su du­žne da o sve­mu oba­ve­ste ko­ri­sni­ka grob­nog me­sta.

Vla­snik na isto grob­no me­sto mo­že sa­hra­ni­ti i dru­gog kuć­nog lju­bim­ca, ali odo­bre­nje za to da­je „Po­greb­no”, ko­je vo­di ra­ču­na o to­me ko­li­ko je vre­me­na pro­šlo od pr­vog sa­hra­nji­va­nja i od ve­li­či­ne ži­vo­ti­nje ko­ja je sa­hra­nje­na.

Na grob­nim me­sti­ma ko­ri­sni­ci mo­gu po­sta­vi­ti spo­me­nik mak­si­mal­ne vi­si­ne do 60 cen­ti­me­ta­ra ko­ji svo­jim osta­lim di­men­zi­ja­ma ne pre­la­zi okvi­re grob­nog me­sta.

Pre­voz po­smrt­nih osta­ta­ka do gro­blja u Blo­ku 51 mo­že da or­ga­ni­zu­je sam vla­snik, a mo­že da za to an­ga­žu­je i „Po­greb­ne uslu­ge”. Ali i ovo pred­u­ze­će mo­že da or­ga­ni­zu­je ili an­ga­žu­je slu­žbu za pre­voz po­smrt­nih osta­ta­ka ugi­nu­lih kuć­nih lju­bi­ma­ca do gro­blja ko­ja će bi­ti na ras­po­la­ga­nju 24 sa­ta. Ako je an­ga­žo­va­no pred­u­ze­će, tro­ško­vi pa­da­ju na te­ret vla­sni­ka.

Od­lu­ku o ce­ni ko­mu­nal­ne uslu­ge do­no­si pred­u­ze­će „Po­greb­ne uslu­ge”, a sa­gla­snost da­je gra­do­na­čel­nik.

Za­bra­nje­no pa­lje­nje sve­ća i odr­ža­va­nje ob­re­da

U me­di­ji­ma se po­ve­la ras­pra­va o to­me da li je mo­gu­će pa­li­ti sve­će na gro­bu kuć­nog lju­bim­ca i odr­ža­va­ti ver­ske ob­re­de. Da li je to u du­hu ver­skih za­jed­ni­ca sa na­ših pro­sto­ra i je li to u su­prot­no­sti sa na­šim obi­ča­ji­ma. Bez ob­zi­ra na raz­li­či­ta mi­šlje­nja ko­ja se mo­gu ču­ti, u Od­lu­ci o dr­ža­nju kuć­nih lju­bi­ma­ca pi­še da je na gro­blju za kuć­ne lju­bim­ce za­bra­nje­no pa­lje­nje sve­ća i vr­še­nje ver­skih ob­re­da, osta­vlja­nje hra­ne, hra­nje­nje ži­vo­ti­nja, za­tim ula­zak na gro­blje van rad­nog vre­me­na, bo­ra­vak de­ce mla­đe od de­set go­di­na bez prat­nje od­ra­slih, ga­že­nje, skr­na­vlje­nje i pr­lja­nje grob­nih me­sta, nji­ho­vo ošte­ći­va­nje.

Za­bra­nje­no je uvo­đe­nje ži­vo­ti­nja bez po­vo­ca i kon­tro­le vla­sni­ka, vo­žnja bi­ci­kla, mo­to­ci­kla… Ni­je do­zvo­lje­no ni po­sta­vlja­nje žar­di­nje­ra, ka­me­nih plo­ča sa sli­ka­ma, kan­di­la, kao i sa­đe­nje bi­lja­ka u ro­za­ri­ju­mu (ka­se­te po­sta­vlje­ne u ze­mlju) i ko­lum­ba­ri­ju­mu (ka­se­te po­sta­vlje­ne u zi­du)…

Za po­stu­pa­nje su­prot­no po­je­di­nim od­red­ba­ma od­lu­ka pred­vi­đe­ne su ka­zne – 150.000 di­na­ra za „Po­greb­ne uslu­ge”, 50.000 za prav­na li­ca, 30.000 za pred­u­zet­ni­ka i 20.000 za fi­zič­ko li­ce.

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn