RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA BLOK 32

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 19.08.2021. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za blok 32, Gradska opština Novi Beograd, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA BLOK 32,

GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 6. do 20. septembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 20. septembrom 2021. godine.

Tagovi

Pročitajte još: