Rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za ove delove Novog Beograda

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 31. avgusta 2023. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije bloka 11 i dela bloka 10, Gradske opštine Zemun i Novi Beograd, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23)

 

oglašava

RANI JAVNI UVID
za potrebe izrade

 

Plana detaljne regulacije bloka 11 i dela bloka 10,

Gradske opštine Zemun i Novi Beograd

 

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 11. do 25. septembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 25. septembrom 2023. godine.

Tagovi

Pročitajte još: