(FOTO) Nacionalni bokserski centar gradiće se na Novom Beogradu – Trenažno-takmičarska zona sa bazenom, otvorenim ringom i tribinama, u planu i prenoćište

Bokserski savez Srbije planira da na Novom Beogradu izgradi kompleks Nacionalnog bokserskog trening centra. Urbanistički projekat je izradio Pro 19 iz Beograda, a u njemu se navodi da će kompleks spratnost od P do P+2 biti izgrađen u ulici Ivana Ribara.
Kompleks će imati dva glavna objekta ukupne kvadrature 7.257 m2 i to:
  • Trenažno-takmičarski objekat sa toplom vezom P+1, ukupne bruto površine 5.569 m2;
  • Prenoćište za omladinu-smeštajni objekat P+2, bruto površine 1.688 m2.

Širi obuhvat zone takmičarsko-sportskog kompleksa podrazumeva pored lokacije za koju se radi UP, lokaciju koja je po nameni predviđena takođe za sportske komplekse. U neposrednom okruženju je višeporodično stanovanje u kombinaciji sa komercijalnim delatnostima. Lokacija je projektovana kao kompleks objekata sa namenom Nacionalnog bokserskog trening centra. Predviđena je kao jedinstvena funkcionalno estetska celina sa slobodno stojećim sportskim objektom specijalizovanim za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i međunarodnom nivou i objektom za smeštaj posetilaca-takmičara i njihove pratnje-prenoćištem, navodi se u UP koji će od 20. februara biti na javnoj prezentaciji.

Objekti su pozicionirani u centralnom delu buduće građevinske parcele sa novoformiranim parking zonama uz ulicu dr. Ivana Ribara i u južnom delu uz smeštajni objekat, pri čemu su pešačkim platoima omogućeni prilazi glavnim cobjektima. Formiran je jedan kolski pristup kompleksu. Ovim kolskim pristupom ostvaren je direktan pristup kompleksa na javnu površinu. U zoni namenjenoj za izgradnju Bokserskog centra trenutno nema postojećih internih kolskih saobraćajnica, pešačkih staza i parking prostora.

Foto:Printscreen/Urbanistički projekat/Pro 19)

U okviru novoformiranog parking prostora predviđeno je 99 parking mesta namenjenih takmičarsko–sportskom centru (od toga 85 parking mesta grupisanih u zonama na više pozicija u okviru kompleksa, 5 mesta za
invalide i 8 VIP parking mesta (pozicioniranih u neposrednoj blizini ulaza u trenažni objekat), dva mesta za autobuse i deset mesta za bicikle. Kroz kompleks su predviđene i staze i pešački prilazi objektima.

– Prilikom projektovanja kompleksa, vođeno je računa o njegovom kako estetskom, tako i ekološkom aspektu, uvođenjem elementa zelenila. Pored ozelenjenih travnatih površina, veliki je procenat uređenih zelenih površina, ozelenjenih žbunastim i niskim rastinjem. Zbog velikog broja parking mesta, posebno je vođeno računa da se štetni uticaj u ovim zonama umanji ozelenjavanjem između parkinga, kao predviđenim zasadom listopadnog drveća, koje će ne samo doprineti ekološkom aspektu kompleksa, već će i zasenom koju pravi učiniti prijatniji boravak za korisnike. U okviru kompleksa, predviđen je i park sa potrebnim mobilijarom za sedenje. Takođe, ulazi u objekte su naglašeni uređenim zelenim površinama, gde god je to bilo moguće zbog pristupa. Zelene površine su vizuelno i estetski usklađenje sa namenom prostora i arhitekturom objekta – pojašnjeno je u urbanističkom projektu.

U okviru kompleksa predviđene su i otvorene tribine i otvoreni natkriveni ring koji su pozicionirani u zadnjem delu parcele (u zapadnom delu), u okviru ozelenjenog dela kompleksa, izdvojeni od zagađenja i buke javnih površina. Natkriveni ring za boks osim urbanog mobilijara za vežbanje obuhvata trim stazu koja se prostire po obodu kompleksa.

Trenažno – takmičarski objekat, sastoji se od dve etaže i dve funkcionalne celine: trenažne i takmičarske. Dva dela objekta organizovana su tako da funkcionišu nezavisno jedan od drugog. Veza između dve zone ostvarena je preko pasarela koje se nalaze na nivou prizemlja i prvog sprata.

Trenažna zona je namenjena sportu i rekreaciji. Izgradnjom novog trenažnog prostora omogućeno je formiranje sa jasno definisanim zonama i kretanjima posetioca, korisnika i zaposlenih. Trenažni deo ima dve etaže – prizemlje i prvi sprat, koji je projektovan u vidu galerijskog prostora, BRGP iznosi 3.131 m2,a spratnost objekta je P+1.

 
Prizemlje je podeljeno u tri funkcionalne celine: ulazna zina, trenažna zona i bazen.
Trenažna zona zauzima najveću površinu prizemlja. Projektom je definisana adekvatna trenažna zona sa pozicijom dva ringa i duplom spratnom visinom, ne manjom od 9m. U okviru zone namenjene ringovima, formiran je i prostor ispod galerije sa bokserskim džakovima. U okviru trenažne zone predviđene su i garderobe koje su definisane prema kapacitetu korisnika, a obuhvataju i prateće sanitarne čvorove i tuševe.
Bazen je predviđen isključivo za korisnike trenažnog centra, u svrhu još jednog vida treninga i rekreacije, dimenzija 10 x 22 m. U okviru ove zone predviđene su i propratne prostorije, kao što su sauna uz koju su projketovani hladni i topli tuševi, prostorija za masaže – fizioterapije, kao i prostorija za bazensku tehniku i opremu.
Prvi sprat – galerija je podeljena u dve funkcionalne celine, kancelarijski i galerijski prostor.

Galerijski prostor – je prostor otvorenog tipa sa pogledom na centralni – trenažni deo objekta, sa kojim je u direktnoj komunikaciji preko pomoćnog stepeništa.
 

Takmičarski deo trenažno-takmičarskog objekta je namenjen za održavanje sportskih takmičenja i društvenih manifestacija. Zone nisu jasno podeljenje po etažama, kombinovane su u prostoru i regulisane su kretanjem korisnika. Takmičarski i trenažni deo su u direknoj komunikaciji preko toplih veza kojima su povezani. U zoni prizemlja se putem tople veze pristupa prostorijama za pripremu takmičara. BRGP sa toplom vezom ka trenažnom objektu, bruto površine 2.438 m2

Prenoćište za omladinu (smeštajni objekat, BRGP 1.688 m2, P+2) sastoji se od tri etaže i namenjen je privremenom boravku takmičara i članova bokserskog saveza. Objekat je zatvorenog tipa i u funkciji je kompleksa. Funkcionalnom organizacijom objekta definisane su zone, kretanja i unutrašnje vertikalne i horizontalne komunikacije. Objekat je prema nameni podeljen na dnevnu i noćnu zonu.

 

Urbani mobilijar

Postavljanje urbanog mobilijara: jarboli, klupe, rešetke i ograde za stabla, žardinijere, table za oglašavanje, putokazi, korpe za otpatke, i druga slična oprema vrši se prema odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji uz obezbeđivanje odgovarajućih standarda. Postavljanje ovih elemenata je moguće u obuhvatu celog urbanističkog projekta na zelenim i otvorenim površinama partera, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost korisnika i ne ometaju glavne pešačke tokove.

Ukupna površina parcele na kojoj je planirana gradnja budućeg bokserskog centra je 2 ha 17 a. Lokacija je oko 9 km udaljena od centra grada, dok su postojeće parcele neizgrađene, neuređene i komunalno neopremljene.

Javna prezentacija UP trajaće do 28. februara.

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn