Modernizuje se ovaj deo Novog Beograda: Gradi se škola, vrtići, dograđuje se Studentski grad…

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za Blok 4 i deo Bloka 34.

Planom je obuhvaćen Blok 4 i deo Bloka 34 do Studentske ulice, sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 23,3 hektara, piše eKapija.

Kako se navodi u dokumentaciji, Gradska opština Novi Beograd je u inicijativi ukazala da je planom detaljne regulacije potrebno postići prostornu, funkcionalnu i sadržajnu zaokruženost Bloka 4 i povezati ga sadržajno sa blokom 34 u skladu sa savremenim potrebama stanovnika, odnosno obezbediti planske uslove za unapređenje korišćenja postojećih kapaciteta u Bloku 4 i mogućnosti za izgradnju novih.

Planirano je definisanje javnih saobraćajnih površina postojeće i planiranje saobraćajne matrice otvorenog bloka (saobraćajnica i parking prostora) u skladu sa potrebama postojećih i planiranih objekata i kompleksa, rešavanje deficita parking mesta izgradnjom javne garaže ili povećanjem broja parking mesta.

U planu je i definisanje pripadajućih javnih površina neophodnih za funkcionisanje postojećih javnih službi i kompleksa (kombinovana dečija ustanova i visokoškolske ustanove) i kroz preispitivanje potencijala lokacije za izgradnju objekta višeporodičnog stanovanja u tipologiji mešovite namene u okviru otvorenog bloka.

Kako se podseća, izradi ovog plana prethodio je Javni međunarodni jednostepeni arhitektonsko-urbanistički konkurs za uređenje kompleksa, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih smeštajnih kapaciteta u kompleksu Studentski grad u Novom Beogradu.

„Površine i kapaciteti objekata i kompleksa javnih službi biće definisani/preispitani u toku izrade nacrta plana u saradnji sa nadležnim institucijama. Pored površina za objekte i komplekse javnih službi iz oblasti obrazovanja, koje čine stečenu obavezu, odnosno planski osnov, u fazi izrade nacrta plana, a na osnovu uslova nadležnih institucija, biće definisana socijalna infrastruktura (objekti i kompleksi javnih službi – ustanove osnovne/primarne socijalne i zdravstvene zaštite i ustanove kulture)“, navodi se u dokumentaciji.

Kako se dodaje, u odnosu na ukupan planirani broj stanovnika u novobeogradskom Bloku 4, koji iznosi oko 5.088 stanovnika, potrebno je obezbediti kapacitet predškolskih ustanova za oko 374 dece predškolskog uzrasta (do polaska u školu). U obuhvatu plana (Blok 4) planira se površina za objekat predškolske ustanove – zemljište okvirne površine 4.580 metara kvadratnih planirano za predškolsku ustanovu u ulici Studentska 2, maksimalnog kapaciteta 270 dece, BRGP oko 2,025 metara kvadratnih spratnosti P+1. Pored toga, u okviru objekta planirane osnovne škole u Bloku 4 je planiran i pripremni predškolski program (PPP), kapaciteta 26 dece, smeštenih u jednoj vaspitnoj grupi.

„Planira se i depandans predškolske ustanove kapaciteta 80 dece (četiri vaspitno obrazovne grupe). Površina uređenog zemljišta u okviru bloka za igru dece 640 m², odnosno površina BRGP depandansa od 520 metara kvadratnih. Postojeći objekat predškolske ustanove je moguće rekonstruisati/dograditi ili srušiti i izgraditi novi prema pravilima uređenja i izgradnje, koja će biti definisana u okviru nacrta plana“, ističe se u dokumentaciji.

Kada je reč o osnovnom obrazovanju, kako se precizira, u odnosu na ukupan planirani broj stanovnika u Bloku 4, potrebno je obezbediti kapacitet osnovne škole za oko 610 dece školskog uzrasta (broj dece uzrasta od 7 do 15 godina u odnosu na ukupni planirani broj stanovnika obračunat sa 12 odsto).

„U obuhvatu Plana (Blok 4) je planirana površina za objekat osnovne škole. Zemljište okvirne površine 12.153 m² planirano je za osnovnu školu kapaciteta 480 učenika, okvirne BRGP oko 3.880 metara kvadratnih, spratnosti P+2. U okviru objekta planirane osnovne škole planira se pripremni predškolski program (PPP), kapaciteta 26 dece, smeštenih u jednoj vaspitnoj grupi. Deo ukupne populacije dece osnovno školskog uzrasta (oko 104 učenika), koristiće kapacitete u objektima osnovnih škola u okruženju, u okviru jedinstvenog gravitacionog područja“, ukazuje se u dokumentaciji.

Predmet nacrta plana, kako se ističe, biće i definisanje preciznih urbanističkih parametara za visokoškolske ustanove. Između ostalog, u obuhvatu plana (Blok 4) je planirana površina za objekte visokoškolskih ustanova, odnosno zemljište okvirne površine 9.505 metara kvadratnih u Bulevaru Zorana Đinđića 152a, maksimalnog kapaciteta za oko 400 studenata, BRGP oko 4.000 metara kvadratnih i spratnosti P+2.

Kako se ističe, ukupna površina zemljišta u granici plana, planirana za ustanovu studentskog standarda Studentski grad iznosi oko 103.615 metara kvadratnih.

„Prostorna celina Studentski grad, pripada ustanovi Studentski centar Beograd. U okviru ove namene mogu biti zastupljeni komplementarni sadržaji kulture, prateći sportski, komercijalni, ugostiteljski i zabavni sadržaji u službi osnovne namene, koji ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku. Dozvoljeno je korišćenje suterena i podruma za pomoćne i tehničke prostorije objekata. Na predmetnom području planira se zadržavanje i dalje unapređivanje postojećih visokoškolskih ustanova na osnovu posebnih razvojnih planova i programa nadležnih institucija, kao i izgradnja novih objekata za smeštaj oko 1.000 studenata i dogradnja postojećih objekata za smeštaj oko 1.800 novih studenata, sve u funkciji osnovnih i komplementarnih sadržaja kao i objekata tehničke infrastrukture, tako da formiraju jedinstvenu arhitektonsko-funkcionalnu celinu“, napominje se u dokumentaciji.

Kako se podseća, za prostornu celinu Studentski grad, planiran je maksimalni indeks zauzetosti građevinske parcele je 50 odsto, maksimalni indeks zauzetosti podzemnih etaža objekata 70 odsto, a moguća je i dogradnja/nadogradnja postojećih objekata.

„Takođe, na postojećim objektima je moguća adaptacija, sanacija, energetska sanacija, odnosno rekonstrukcija toplotnog omotača zgrade (fasadnih zidova, krovne površine i transparentnih površina) u smislu podizanja kategorije objekta sa stanovišta energetske efikasnosti. Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina na građevinskoj parceli je 50 odsto, minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom na građevinskoj parceli je 30 odsto. Treba obezbediti i potreban broj parking mesta, u okviru parcele, prema normativu (jedno parking mesto na tri zaposlena)“, dodaje se u dokumentaciji u kojoj se ističe da je dozvoljena je fazna realizacija planirane izgradnje i rekonstrukcija postojećih objekata u okviru kompleksa.

U Bloku 4 se zadržavaju postojeći objekti višeporodičnog stanovanja u otvorenom bloku. Na postojećim objektima dozvoljene su intervencije koje podrazumevaju rekonstrukciju, sanaciju, tekuće (redovno) održavanje, investiciono održavanje i uvođenje savremenih instalacija u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekata i energetske efikasnosti, uz poštovanje postojeće horizontalne i vertikalne regulacije.

Planirani komercijalni sadržaji podrazumevaju sadržaje poslovanja (finansijske institucije, predstavništva, administracija, garaže) i ugostiteljstva (hoteli, pansioni, restorani, agencije…), umetničke galerije i sl. U okviru komercijalnih sadržaja nije dozvoljeno stanovanje, kao kompatibilna namena.

Što se tiče planirane površine za mešovite gradske centre u Bloku 4 ona u okviru granice plana iznosi oko 1,15 hektara. Maksimalna spratnost objekata treba da bude P+8+Ps odnosno visina venca 32 metra.

Kako se u dokumentaciji podseća, Planom generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema u ovom delu Novog Beograda planira se širenje tramvajske mreže. U okviru granice plana planira se širenje tramvajske mreže na pravcu Sava centar – Tošin bunar u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza u dužini od oko 4,31 km i pravcu Studentska – Ivićeva (Tošin bunar) u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza u dužini od oko 1,8 kilometara.

„U okviru Bulevara Zorana Đinđića na deonici od Studentske ulice do ulice Tošin bunar obavezna je detaljna razrada (koja podrazumeva izradu plana detaljne regulacije ili detaljnu razradu kao fazu PGR-a šinskih sistema) dok se tramvajski sistem u okviru ulice Tošin bunar sprovodi na osnovu važećeg plana detaljne regulacije koji se menja i dopunjuje obaveznom izradom Urbanističkog projekta“, pojašnjava se u dokumentaciji.

Osim toga, prema strateškim planovima za razvoj biciklističkih staza u gradu, pored postojećih staza u Ulici Pariske komune i Studentskoj, planiran je i produžetak postojećeg dela staze u Tošinom bunaru, kako prema jugu (ka Vojvođanskoj ulici), tako i ka severu (ka centru Zemuna).

Uređene, zelene površine u Bloku 4, zadržavaju se prema postojećem stanju (naročito drveće natprosečnog kvaliteta) uz neophodnost rekonstrukcije asfaltnih, popločanih i zastrtih površina, obnovu uličnog i blokovskog mobilijara, kao i dopunu postojećeg fonda zelenila, novim sadnicama drveća, šiblja, perena i dr.

„U profilu saobraćajnica, planiraju se drvoredi od lišćarskih vrsta drveća koje će se saditi u otvore ili zatravljene trake najmanje širine od 0,8 do 1 metar. Na parking površinama formirati nove drvorede i obnoviti postojeće sadnjom lišćarskih sadnica u zatravljene trake (baštice) i/ili otvore najmanje širine 1metara“, navodi se u dokumentaciji.

Rani javni uvid traje do 27. maja u zgradi Gradske uprave Grada Beograda u Ulici 27. marta br. 43-45 svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Tagovi

Pročitajte još:

Cialis Cialis Fiyat
Cialis Fiyat
Cialis Fiyat
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn