Treći osnovni sud na Novom Beogradu biće rekonstruisan i dograđen

Ministarstvo pravde planira rekonstrukciju i dogradnju Trećeg osnovnog suda koji se nalazi na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Postojeći objekat je centralno poziciniran na građevinskoj parceli i čine ga dve jedinstvene atrijumske oblikovne celine, u kojima se odražava neujednačena spratnost objekta i to tako da imamo jasno izdvojenu zonu spratnosti Su+Pr+2 i oblikovnu zonu spratnosti Su+Pr+4+Pk.

Ukupna BRGP novoprojektovanog objekta Trećeg osnovnog suda, nakon rekonstrukcije i dogradnje iznosi 7.370,45 m2, u okviru koje BRGP nadzemnih etaža iznosi 6.339,28 m2, a podzemnih 1.031,17 m2.

Ukupna BRGP postojećeg objekta Trećeg osnovnog suda iznosi 5.907,20 m2, u okviru koje BRGP nadzemnih etaža iznosi 5.214,30 m2, a podzemnih 692,90 m2.

U planu je nadogradnja trećeg sprata iznad dela objekta sa spratnošću Su+P+2, gde će biti raspoređene prostorije Trećeg osnovnog tužilaštva sa svim potrebnim prostornim elementima i instalacijama. Ostvarena je direktna povezanost liftom, pritvorskih jedinica u suterenu i istražnih kabineta, kao i sudnica kako bi lica koja su dovedena iz kazneno poprvnih zavoda ili pritvora imala što direktniju i kraću komunikaciju kroz objekat.

Proširenje gabarita objekta, dogranja predviđena je na nivou suterena za potrebe arhive, kao i na nivou prizemlja za potrebe suda zbog nedostatka prostora u odnosu na broj zaposlenih i dokumentacije koja se svakodnevno obrađuje.

Novoprojektovana šalter sala, službe prijema i ekspedicije pozicionirani su kod ulaznog dela u objekat zbog pristupačnsti.

Predviđa se rekonstrukcija podruma i sanacija štete nastale usled poplave i izlivanja kanalizacije u isti.

Enterijer je adaptiran prema potrebama korisnika. Predviđa se uklanjanje postojećih klima uređaja. Svi potrebni elementi tipa držači zastava i antene biće zadržani na rekonstruisanom objektu.

Ukloniće se i zameniti celokupna aluminarija, a zadržati svi dekorativni betonski elemenati fasade kako bi se zadržala prepoznatljivost objekta.

Gradiće se i nova gromobranska instalacija, a biće uveden i toalet za osobe sa invaliditetom.

________________________________________________________________________________________________________________

Postojeći objekat Trećeg osnovnog suda u Beogradu je izgrađen 1978. godina za potrebe tadašnjeg Četvrtog opštinskog suda i javnog tužilaštva u stilu tada aktuelne arhitekture.

________________________________________________________________________________________________________________

Funkcionalna organizacija

Spratnost objekta će nakon rekonstrukcije biti Su+P+4+Pk prema ulici Palmira Toljatija i Su+P+3 prema Bulevaru Mihajla Pupina.

Objekat ima dva lifta, u oba dela objekta po jedan.

U suterenu pored pritvorskih jedinca smeštena je kotlarnica, arhiva, prostorije depoa i zaplene, kao i tehničke prostorije radionica domara i sl. Kolsko pristupanje suterenu omogućeno je sa zadnje strane objekta pomoću rampe na terenu, a to je ujedno i pristupni put za dovođenje pritvorenika na poziv suda ili tužilaštva, što olakšava sprovođenje do privremenih pritvorskih jedinica.

Glavni ulaz u objekat je izdignut na 1,495m od nivoa terena. Organizaciono u prizemlju su smeštene prostorije obezbeđenja, pisarnice Suda, pošte, toaleti za zaposlene i javni toaleti sa posebnim toaletom za osobe sa invaliditetom i prateće tehničke prosotorije.

Prvi sprat takođe organizaciono pripada Sudu i na njemu su smeštene upravne funkcije, sudnice, sudijski kabineti, toaleti za zaposlene i javni toaleti sa posebnim toaletom za osobe sa invaliditetom i prateće tehničke prosotorije.

Drugi sprat nalaze se sudijski kabineti i sudnice, kao i velika sudnica koja može služiti za veće skupove i medijski zastupljena suđenja sa velikim brojem učesnika.

Treći četvrti sprat pripadaju Tužilaštvu, na njima se nalaze sve upravne funkcije tužilaštava, istražni kabineti, tehničke prostorije, toaleti i sve što je neophodno za nesmetani rad.

Na poslednjem spratu predviđena je kafeterija za zaposlene.

Kompozicija fasade

Objekat je oblikovan iz dva kubusa, svaki sa atrijumima. Objekat spratnosti Su+P+2 je proširen u suterenu, prizemlju, kao i nadgradnjom trećeg sprata. Postojeća fasada u prizemlju od profilit stakla biće zamenjena staklenom zid zavesom sa grupama prozora i parapetnim staklom sa izolacijom i gipskartonskim pločama sa unutrašnje strane koje je potrebno još izgletovati i okrečiti.

Kompletna fasadna aluminarija je predviđena za zamenu kvalitetnom aluminijumskom stolarijom, dvokrilnim prozorima iste visine kao i postojeći.

Fasadna aluminarija u prizemlju u potpunosti prati betonska zid platna iznad sa prvog sprata i uvučena je u odnosu na njih. Nadgrađeni treći sprat je staklena zid zavesa koja prati kose betonske nazidke. Predviđeni su prozori na dograđenom trećem spratu pozicionirani po prostorijama tako da obezbeđuju ujednačen ritam fasade.

Objekat spratnosti Su+P+4+Pk će biti zamenjena kompletna fasadna aluminarija novom, demontiran raster od metalnih flahova i ugrađena odgovarajuća nova aluminarija koja podelom i profilacijom odgovara postojećem izgledu u pogledu raster polja.

Postojeća fasadna crvena opeka ostaje, kao i svi betonski dekorativni elementi koji će biti na adekvatan način tretirani kako bi revitalizovali svoj prvobitni izgled.

Atrijumska fasada zadržava betonske elemente ali iznad dograđenog prizemlja, dok se postojeća fasadna aluminarija zamenjuje novom bez uticaja na osnovni raster.

Predviđeno novih 23 parking mesta

U sklopu slobodnih i zelenih površina, predvideti mobilijar, formirati žive ograde ka saobraćajnim površinama i zasenu parking mesta. Planiran je drvored uz parking, paraelno sa ulicom Palmira Toljatija, zbog zasene parkinga

u ovom delu, a i zbog povećanja estetskih i ekoloških svojstava kompleksa suda.

Kolske pristupe planirati isključivo iz ulica Palmira Toljatija i „Avijatičarskog puta“. Ne planirati kolske pristupe iz Bulevara Mihaila Pupina. Moguće je koristiti postojeći kolski pristup predmetnoj katastarskoj parceli iz ulice Avijatičarski put.

U postojećem stanju je ostvareno 30 PM, a UP-om je predviđeno još 23 novih parking mesta u skladu sa povećanjem BRGP, pa je ovim UP-om ukupno ostvareno 53 PM na predmetnoj parceli, od čega su 4PM namenjena osobama sa invalidtetom.

Nosilac izrade je Almis Company d.o.o.

eKapija

Tagovi

Pročitajte još: